สัมนาภาควิชา 2566

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ได้จัดประชุมสัมมนาภาควิชาฯ ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและงานบริการให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น เพิ่มพูนความรู้แก่บุคลากร และเสริมสร้างกำลังใจและความสามัคคีของบุคลากร ณ โรงแรมคราวน์พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินีพาร์ค