ศึกษาดูงานที่ภาควิชาฯ 12/5/66

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ได้ต้อนรับคณาจารย์ และคณะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรบูรณาการสุขภาพและความงาม หลักสูตรการแพทย์แผนไทยและหลักสูตรการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำนวน 80 คน ศึกษาดูงานที่ห้องปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์ โดยมี อ.นพ.ณภัทรพงศ์ ธำรงสกุลศิริ อาจารย์ประจำภาควิชากายวิภาคศาสตร์ พร้อมด้วย นพ.กวิน อธิภาศ และ นพ.พงศ์ภีระ จิรกิจถิรพัฒน์ แพทย์ช่วยสอน ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมต้อนรับและเป็นวิทยากร