วันอานันทมหิดล 2566

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เนื่องในวันอานันทมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2566