พิธีอาจาริยปูชา ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ร่วมกับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ได้จัดพิธีอาจาริยปูชา เพื่อเป็นการแสดงความเคารพและขอขมาร่างท่านอาจารย์ใหญ่ก่อนเรียนวิชามหกายวิภาคศาสตร์ ประกอบด้วยพิธีเลี้ยงพระเพื่อเป็นการอุทิศแด่ท่านอาจารย์ใหญ่ และการขอขมากับร่างท่านอาจารย์ใหญ่ก่อนเรียน

โดยมี รศ.ดร.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ฝ่ายวางแผนและพัฒนา เป็นประธานในพิธี และพระเทพญาณวิศิษฏ์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์