News

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2566 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดพิธีอาจาริยปูชา เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศล ขอขมาอาจารย์ใหญ่ และปฏิญาณตนต่อท่านอาจารย์ใหญ่ ก่อนเริ่มการศึกษาวิชามหกายวิภาคศาสตร์ โดยนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์ โดยมี รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานในพิธี และพระเทพญาณวิศิษฏ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์