อ.นพ. ธนัท ทับเที่ยง

อาจารย์ นายแพทย์ธนัท ทับเที่ยง

Tanat Tabtieang M.D.

Contact information

ตึกแพทยพัฒน์ ชั้น 11 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การศึกษา

2011         พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2017         วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย แพทยสภา 

2017         ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

Professional Memberships

Medical Council of Thailand, since 2012

Medical Association of Thailand, since 2012

Royal College of Radiologists of Thailand (RCRT), since 2018

Anatomy Association of Thailand, since 2018

Medical Ultrasonic Society of Thailand, since 2018

งานวิจัยที่สนใจ Research Interests

  1. Clinical anatomy, applied anatomy
  2. Radiologic anatomy
  3. Diagnostic radiology
  4. Medical education

ผลงานตีพิมพ์ Publications

  1. Tabtieang T, Bumphenkiatikul T, Aungkinunt E and Wangsaturaka D. The Fault in Our Stars: The problems encountered by five batches of medical graduate during their transitional period to be new physicians. Poster Presentation in the 15th Thai Annual Medical Conference. Phayao, Thailand: Faculty of Medicine Phayao University; 2014.
  2. Tabtieang T, Manaphol S, Phewplung T. Radiation Dose Used in Pediatric Voiding Cystourethrography: Three-Year Data from King Chulalongkorn Memorial Hospital. J Med Assoc Thai 2019;102:397-402.
  3. Rungvararat K, Tabtieang T. The Use of iPad for Radiologic Image Display in Anatomy Spot Test. Proceedings of the 42th Anatomy Association of Thailand; 2019 May 22-24; Songkhla, Thailand: Faculty of Medicine Prince of Songkhla University; 2019.

หนังสือ Books

  1. Tabtieang T, Editor. Gross Anatomy Laboratory. Bangkok: Chulalongkorn University Press, 2020. 192 pages. (Thai)

Books Chapter

  1. Tabtieang T, Huanmanop T, Agthong S. New Normal Anatomy Study in COVID-19 Era. In: Suankratay C., Editor. Contemporary Medicine “New Normal in Medicine” Bangkok: Faculty of Medicne Chulalongkorn University; 2020 p.482-489 (Thai)