ผศ.ดร. เจริญชัย พุฒิปัญญาเลิศ

ผศ.ดร. เจริญชัย พุฒิปัญญาเลิศ

Assist. Prof. Dr. Charoenchai Puttipanyalears, Ph.D.

ข้อมูลการติดต่อ / Contact Information

ห้อง 710/2 ตึกแพทยพัฒน์

Email: baokas@hotmail.com, charoenchai.p@chula.ac.th

การศึกษา / Education

2006: วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) 2549 มหาวิทยาลัยมหิดล เกียรตินิยมอันดับ 1 

2016: วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 2559 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาชีวเวชศาสตร์

งานวิจัยที่สนใจ / Research Interests

Genetics and epigenetics regulation which associated with biomarker for cancer detection and prevention.

ผลงานตีพิมพ์ / Publications

1. Sakawdaurn Yasom,Papitchaya Watcharanurak,Narumol Bhummaphan,Jirapan Thongsroy,Charoenchai Puttipanyalears,Sirapat Settayanon,Kanwalat Chalertpet,Wilunplus Khumsri,Aphisek Kongkaew,Maturada Patchsung,Chutha Siriwattanakankul,Monnat Pongpanich,Piyapat Pin-on,Depicha Jindatip,Rujira Wanotayan,Mingkwan Odton,Suangsuda Supasai,Thura Tun Oo,Busarin Arunsak,Wasana Pratchayasakul,Nipon Chattipakorn,Siriporn Chattipakorn,Apiwat Mutirangura. The roles of HMGB1-produced DNA gaps in DNA protection and aging biomarker reversal. FASEB Bioadvances 2022.

2. Patarat R, Riku S, Kunadirek P, Chuaypen N, Tangkijvanich P, Mutirangura A, Puttipanyalears C. The expression of FLNA and CLU in PBMCs as a novel screening marker for hepatocellular carcinoma. Scientific Reports 2021, 11(1): 14838 (Published) IF = 3.998.

3. Puttipanyalears C, Denariyakoon S, Angsuwatcharakon P et al. Quantitative STAU2 measurement in lymphocytes for breast cancer risk assessment. Scientific Reports 2021, 11(1): 915. (Published). IF = 3.998.

4.. Asayut S, Puttipanyalears C, Rattanatanyong P et al. RHEB methylation in white blood cell, a novel candidate marker for breast cancer screening. ScienceAsia 2021: 1513-1874. (Published). IF = 0.16.

5. Boonsongserm P, Angsuwatcharakon P, Puttipanyalears C, Aporntewan C, Kongruttanachok N, Aksornkitti V, Kitkumthorn N, Mutirangura A. Tumor-induced DNA methylation in white blood cells of colorectal cancer patients. Oncology Letters 2019, 18(3): 3039-3048. (Published) IF = 1.554.

6. Puttipanyalears C, Arayataweegool A, Chalertpet K, Rattanachayoto P, Mahattanasakul P, Tangjaturonsasme N, Kerekhanjanarong V, Mutirangura A, Kitkumthorn N. TRH site-specific methylation in oral and oropharyngeal squamous cell carcinoma. BMC cancer 2018, 18: 786. (Published) IF = 3.288.

7. Puttipanyalears C, Kitkumthorn N, Buranapraditkun S, Keelawat S, Mutirangura A. Breast cancer up-regulating genes in stromal cells by LINE-1 hypermethylation and micrometastasis detection. Epigenomics 2016, 8(4): 475-486. (Published) IF = 4.979.

8. Tiwawech D, Srisuttee R, Rattanatanyong P, Puttipanyalears C, Kitkumthorn N, Mutirangura A. Alu methylation in serum from patients with nasopharyngeal carcinoma. Asian pacific journal of cancer prevention 2014, 15: 9797-9800. (Published) IF = 2.52.

9. Puttipanyalears C, Subbalekha K, Mutirangura A, Kitkumthorn N. Alu hypomethylation in smokeexposed epithelia and oral squamous carcinoma. Asian pacific journal of cancer prevention 2013, 14:5495-5501. (Published) IF = 2.52.

10. Piacham T, Nantasenamat C, Suksrichavalit T, Puttipanyalears C, Pissawong T, Maneewas S, Isarankura-Na-Ayudhya C and Prachayasittikul V. Synthesis and theoretical study of molecularly imprinted nanospheres for recognition of tocopherols. Molecules 2009, 14: 2985-3002. (Published) IF = 3.267.

สิทธิบัตร / Patents

1. ชุดทดสอบการตรวจหาเซลล์ที่แสดงออกโปรตีนมัค-1 (MUC-1) ในต่อมน้าเหลืองที่มีการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งเต้านม (Detection kit to evaluate MUC-1 positive cells in metastasis lymph node of breast cancer patient) เลขที่คำขอสิทธิบัตร 1601005795 อนุมัติเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559

2. ชุดทดสอบและกระบวนการตรวจหาการเป็นมะเร็งเต้านมจากเซลล์ในเลือดโดยใช้แอนติบอดีที่จาเพาะต่อโปรตีนเอสทีเอยู 2 (Detection kit and evaluation process of Anti-STAU2 immunofluorescent staining technique for breast cancer screening) เลขที่คำขอ 1801002503 อนุมัติเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561

3. ชุดทดสอบมะเร็งช่องปากโดยการใช้เมทิลเลชั่นที่ตาแหน่งซีจี 109664 ของยีนทีอาร์เอช (TRH) จากน้ำบ้วนปาก (Detection Kit to evaluate DNA methylation at cg109664 of TRH gene in oral rinse sample for oral cancer screening) เลขที่คำขอ 1801002506 อนุมัติเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561

4. ชุดทดสอบมะเร็งตับโดยการใช้ยีนเอฟแอลเอ็นเอ (FLNA) และยีนซีแอลยู (CLU) จากเม็ดเลือดขาว (Detection Kit to evaluate FLNA and CLU gene in white blood cells for hepatocarcinoma screening) เลขที่คำขอ 2101006906 อนุมัติเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564

เครื่องราชอิสริยาภรณ์และรางวัลที่ได้รับ / Insignia and Awards

1. Professor Dr Tab Nilanithi Foundation Award. (2003)

2. First class Honors graduate, Faculty of Medical Technology, Mahidol University. (2006)

3. Good Research Awards receives from Joint Conference in Medical Science 2015. (2015)

4. Certificate of DNA methylation microarray analysis from National Cancer Center Research Institute (NCCRI), Department of Epigenetics, Tokyo, Japan. (2016)

ทุนวิจัย / Research Funding

1. ทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2561 (หัวหน้าโครงการ)

2. ทุนพัฒนาอาจารย์และนักวิจัยใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2562 (หัวหน้าโครงการ)

3. ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ประจำปีงบประมาณ 2563 (หัวหน้าโครงการ)

4. การสร้างเทคโนโลยีใหม่ที่ไวและจาเพาะในการตรวจกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งลำไส้ใหญ่จากเลือด สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปีงบประมาณ 2560 (ผู้ร่วมวิจัย)

5. การพัฒนานวัตกรรมใหม่ในทางการแพทย์ที่มีมูลค่าและคุณค่าสูง: ฟื้นฟูภาพดีเอ็นเอโดยโมเลกุลที่ทำให้จีโนมเสถียร และการตรวจกรองมะเร็งจากโปรตีนหรืออาร์เอ็นเอในเม็ดเลือดขาว สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ปีงบประมาณ 2562 (ผู้ร่วมวิจัย)