อ.ดร.พญ. ฉัทชนันท์ ด้วงคำจันทร์

อ.พญ. ฉัทชนันท์ ด้วงคำจันทร์        

CHATCHANAN  DOUNGKAMCHAN, M.D.

Lecturer

ข้อมูลการติดต่อ / Contact Information

อาคารแพทยพัฒน์ ชั้น 11 ภาควิชากายวิภาคสตร์

Email: doungkamchan@gmail.com

การศึกษา / Education

2012: พ.บ., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลาศึกษาต่อต่างประเทศ (University of Pittsburgh, USA)