ผศ.ดร.นพ. กฤษฎา เหลืองชวพงศ์

ผศ.ดร.นพ. กฤษฎา เหลืองชวพงศ์

Assist. Prof. Dr. Kritsada Leungchavaphongse

ข้อมูลการติดต่อ / Contact Information

อาคารแพทยพัฒน์ ชั้น 11 ภาควิชากายวิภาคสตร์ ห้อง 1130

Email: kritsada.l@chula.ac.th

การศึกษา / Education

2005: พ.บ., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2008: M.S. in Biomedical Engineering, Columbia University, New York, USA

2014: Ph.D. in Bioengineering, Imperial College London, UK

ผลงานตีพิมพ์/ Publications

Bonfiglio A, Leungchavaphongse K, Repetto R, Siggers JH. Mathematical modeling of the circulation in the liver lobule. J Biomech Eng. 2010 Nov;132(11):111011.

Schley D, Tanaka RJ, Leungchavaphongse K, Shahrezaei V, Ward J, Grant C, Charleston B, Rhodes CJ. Modelling the influence of foot-and-mouth disease vaccine antigen stability and dose on the bovine immune response. PLoS One. 2012;7(2):e30435.

Siggers JH, Leungchavaphongse K, Ho CH, Repetto R. Mathematical model of blood and interstitial flow and lymph production in the liver. Biomech Model Mechanobiol. 2014 Apr;13(2):363-78. doi: 10.1007/s10237-013-0516-x. Epub 2013 Aug 2.

Meedejpraserth N, Leungchavaphongse K. “Mathematical modeling of ascites formation in liver diseases” Proceedings of the 7th International Conference on Bioinformatics and Biomedical Science (ICBBS 2018). pp.53-58, 2018; ISBN: 978-1-4503-6409-6 SCOPUS

Leungchavaphongse K. “Estimation of ascites volume in post-hepatectomy patients using flow in porous media model” Proceedings of the 7th International Conference on Bioinformatics Research and Applications (ICBRA 2020). 2020; ISBN: 978-1-4503-8813-9 SCOPUS

หนังสือ / Books

1. มีชัย ศรีใส, วิไล ชินธเนศ, ธันวา ตันสถิตย์, สิทธิพร แอกทอง, พูลลาภ ชีพสุนทร, ชูเกียรติ เฉลิมพันธ์พิพัฒน์, ธนศิลป์ หวลมานพ, พรเทพ อังศุวัชรากร, เดภิชา จินดาทิพย์, กฤษฎา เหลืองชวพงศ์, จิระโรจน์ มีวาสนา, ธนัท ทับเที่ยง. “ปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์ (Gross Anatomy Laboratory)”; สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563. ISBN 978-616-407-496-5

2. มีชัย ศรีใส, วิไล ชินธเนศ, พูลลาภ ชีพสุนทร, สิทธิพร แอกทอง, ธนศิลป์ หวลมานพ, กฤษฎา เหลืองชวพงศ์. “คู่มือปฏิบัติการประสาทกายวิภาคศาสตร์ (Manual of laboratory direction in neuroanatomy)”; โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560. ISBN 978-616-407-209-1