ศ.เกียรติคุณ ดร.นพ. มีชัย ศรีใส

ศ.เกียรติคุณ ดร.นพ. มีชัย ศรีใส        

Meechai Srisai, M.D., Ph.D.

Professor

ข้อมูลการติดต่อ / Contact Information

ห้อง 1135 อาคารแพทยพัฒน์ ชั้น 11 ภาควิชากายวิภาคสตร์

เบอร์โทรศัพท์ภายใน 02-256-4281

Email: m.srisai@hotmail.com

การศึกษา / Education

1965: พ.บ., คณะแพทยศาสตร์   รพ.จุฬาลงกรณ์, มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์

1973: Ph.D. in Neuroanatomy, University of Alabama in Birmingham, USA

ผลงานตีพิมพ์/ Publications

ประสาทกายวิภาคศาสตร์1 เล่ม

ประสาทศาสตร์ 1 เล่ม

มหกายวิภาคศาสตร์ประยุกต์ 1 เล่ม

คู่มือปฏิบัติการประสาทกายวิภาคศาสตร์ 1 เล่ม

สื่อการสอน: DVD Gross Anatomy 20 เรื่อง, DVD Neuroanatomy 15 เรื่อง, E-learning Neuroanatomy 14 เรื่อง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์และรางวัลที่ได้รับ/ Insignia and Awards

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2552

แพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2555

ประถมาภรณ์มงกุฏไทย พ.ศ.2531

ประถมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ.2534

มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ.2537

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ.2542