ศ.นพ. ธันวา ตันสถิตย์

ศ.นพ. ธันวา ตันสถิตย์        

Tanvaa Tansatit, M.D., M.S.

Professor

ข้อมูลการติดต่อ / Contact Information

อาคารแพทยพัฒน์ ชั้น 11 ภาควิชากายวิภาคสตร์

Email: tansatit@yahoo.com

การศึกษา / Education

1986: พ.บ., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2002: วท.ม.การพัฒนาสุขภาพ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สิทธิบัตร/ PATENTS

Chula Lift Device

เครื่องราชอิสริยาภรณ์และรางวัลที่ได้รับ/ Insignia and Awards

รางวัลชมเชยผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำปี 2547 จากคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่องเครื่องใส่ลมในท้องสำหรับการผ่าตัดโดยวิธีใส่กล้อง