ศ.ดร.พญ. วิไล ชินธเนศ

ศ.พญ.ดร. วิไล ชินธเนศ        

Vilai Chentanez, M.D., Ph.D.

Professor

ข้อมูลการติดต่อ / Contact Information

อาคารแพทยพัฒน์ ชั้น 11 ภาควิชากายวิภาคสตร์

Email: fmedvct@gmail.com

การศึกษา / Education

1972: วท.บ. วิทยาศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1974: พ.บ., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / M.D. (Honor) Chulalongkorn University Thailand

1982: ปร.ด. กายวิภาคศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล / Ph.D. (Anatomy) Mahidol University Thailand

Training         

1988: Transneuronal transport of WGA-HRP. Department of physiology, University of Goteborg, Sweden

1991: Immunohistochemistry (IBRO Postdoctoral training program) Frontier Research program, RIKEN Saitama, Japan

1992: Nerve teasing (IBRO Postdoctoral training program) Department of Neurology University of Otago, Dunedin, New Zealand

ผลงานตีพิมพ์/ Publications

1.    Rojviroj V, Vongdokmai   R, Sitthi-amorn C.   Rate of disappearance of molecules of morphine from the central nervous system and other organs.  A priliminary study. Chula Med J.1980, Nov; 24(6): 551-565 

2.  Chentanez T, Chentanez V.  Factors that may control specificity of neuron interconnections. Songklanakarin J.Sci. Technol.1984, Oct-Dec; 6(4): 403-411 

3.  Sreesai M, Kaweewongprasert S, Chentanez V.  A study of the circle of Willis in 62 cadavers. Chula Med J.1985, Feb; 29(2): 213-225

4.  Chentanez V, Kaweewongprasert S, Thunvarachorn P, Punrut N. Position of greater palatine foremens length and direction of greater palatine cannals: anatomy study of 120 adult 

human skulls. Chula Med J. 1985, Nov; 29(11): 1187-1197

5.  Chentanez V , Kotchabhakdi N.  Anatomical connections of the fastigial nucleus and other brainstem motor nuclei: A study by retrograde axonal transport of horseradish peroxidase in the cat. Chula Med J. 1986, Apr; 30(46): 345-354  

6.  Sudsuang R, Kotheeranurak C, Siriviriyakul P, Chentanez V. Effect of monosodium glutamate on development of mouse cortical barrels. J Med Ass.Thailand 1986, Feb; 69(2) :88-95 

7.   Piravej N, Chintanez V.  Anatomic Studies of Cortical Branches of Middle Cerebral

Artery in 2 Selected Cortical regions.  Thai J surg. 1986, Sept; 7(3): 73-76

8.  Chentanez V, Chentanez T.  Brain transplants. Chula Med J. 1987, Jun; 31(6): 495-500

9.  Chentanez V, Punturatona N, Looprayoon E, Tansatit T, Changsup B.  A study of the vertebrobasilar system in 50 brain specimens. Chula Med J. 1988, Sep; 32(9): 793-802 

10.   Chentanez V, Sudsuang R, Veluvan K.   Phuwapanich S.   Effect of Buddist meditation on serum cortisol level, cardiovascular functions, respiratory function, and reactions time, Chula Med J. 1988, Dec; 32(12):1069-1078

11.   Tansatit T, Loorprayoon E, Chentanez V.   Anatomical variations of the median nerve in the carpal tunnels.  Chula Med J. 1989, Oct; 33(10): 739-751

12.   Punrut N, Tansatit T, Chentanez V, Naweechareon P.  The anatomical relationship between the external laryngeal nerve and the superior thyroid artery in the region of the superior thyroid pole. Chula Med.J. 1990, 34(7):  509-520

13.   Chentanez V, Kotchabhakdi N.    Role of fastigial nucleus in the control of grooming behaviour in the cat.Chula Med.J. 1991 Jan; 35(1): 17-26

14.   Sudsuang R, Chentanez V, Veluvan K.   Effect of Buddhist Mediatation on Serum Cortisol and Total Protein levels, Blood Pressure, Pulse Rate, Lung Volume and Reaction Time. Physiology Behavior 1991; 50:543-548

15.  Chentanez V, Tansatit T, Sangkae J.   Anatomical localization of interneurons projecting to spinocerebellar tract cells in guinea pigs: a study of retrograde transneuronal transport of WGA-HRP. Chula Med J. 1993 Apr;37(4):249-258

16.  Tansatit T, Chentanez V.  Variation of branches of the subclavian artery in Thai Chula Med J. 1994 Apr, 38(4):   189-207

17.  Apichitruengdej U, Chentanez V, Anomalies of the subclavian artery and auperior vena cava: Aberrant right subclavian artery and double superior vena cavae. Chula Med J.1995   May; 39(5) 337-349

18.  Chentanez V, Raiwa V, Sreesai M, Saardsud W.   Effects of Infra-Red Lasers on denervated muscle: A preliminary study in the rats. Chula Med J 1996 Nov; 40(11):921-932

19.   Chentanez V, Chittmittrapap S,  Kasantikul  V.   Modification of the Acetylcholinesterase

(AchE)  Staining  Method  in  Hirschsprung’s  Disease. J Med Assoc Thai 2000 Sept; 83(9):1101-1104

20.   Chentanez V, Chittmittrapap S, Cheepsoonthorn P, Agthong S.  New Classification of

Histochemical Staining Patterns of  Acetylcholinesterase  Activity  in  Rectal  Suction  Biopsy  in Hirschsprung’s  Disease.  J Med Assoc Thai 2000 Oct; 83(10):1196-1201

21. Chentanez V, Sanguanrungsinigul S, panyasawad N. Effects of Ganglioside on Paclitaxel (Taxol) Induced Neuropathy in Rats. J Med Assoc Thai 2003 May; 86(5); 449-456

22. Agthong S, Huanmanop T, Chentanez V. Anatomical variations of the supraorbital, infraorbital and mental foraminal related to gender and side. J Oral Maxillofac Surg. 2005 Jun; 63(6): 800-804.

23. Chentanez V, Cha-Oumphol P, Kaewsma A, Agthong S, Huanmanop T. Accuracy of the three-window sampling method in morphometric analysis of human sural nerve. J Neurosci Methods. 2006 Oct 15;157(1):154-157

24.  Chentanez V, Cha-Oumphol P, Kaewsema A, Agthong S, Huanmanop T. Morphometric data of normal sural nerve in Thai adults. J Med Assoc Thai. 2006 May; 89(5): 670-674.

25.  Agthong S, Kaewsema A, Tanomsridejchai N, Chentanez V. Activation of MAPK ERK in peripheral nerve after injury. BMC Neurosci. 2006 Jun 8; 7:45.

26.  Huanmanop T, Agthong S, Chentanez V. Surgical anatomy of fissures and foramina in the orbits of Thai adults. J Med Assoc Thai. 2007 Nov;90(11):2383-2891. 

27.  Huanmanop T, Agthong S, Luengchawapong K, Sasiwongpakdee T, Burapasomboon P, Chentanez V.  Anatomic characteristics and surgical implications of the superficial radial nerve. J Med Assoc Thai. 2007 Jul; 90(7): 1423-1429. 

28. Agthong S, Huanmanop T, Sasivongsbhakdi T, Ruenkhwan K, Piyawacharapun A, Chentanez V. Anatomy of the superficial peroneal nerve related to the harvesting for nerve graft. Surg Radiol Anat. 2008 Mar; 30 (2) 145-8. Epub 2008 Jan 9.

29. Agthong S, Chentanez V, Koonam J, Kaewsema A. Comparable morphometric data of 

pathological nerve obtained using the three-window sampling method and total fiber quantification. Microsc Res Tech. 2008 Aug; 71 (8): 585-587.

30. Doklamyai P, Agthong S, Chentanez V, Huamanop T, Amarase C, Surunchupakorn P, Yotnuengnit P. Anatomy of the lateral femoral cutaneous nerve related to inguinal ligament, adjacent bony landmarks, and femoral artery. Clin Anat. 2008 Nov; 21 (8): 769-774.

31. Chentanez V, Thanomsridejchai N, Duangmardphon N, Agthong S, Kaewsema A, Huanmanop T, Maneesri S. Ganglioside GM1 (porcine) ameliorates paclitaxel-induced neuropathy in rats. J Med Assoc Thai. 2009 Jan; 92 (1): 50-57.

32.  Wongtawatchai T, Agthong S, Kaewsema A, Chentanez V.  Sex- related differences in Cisplatin – induced neuropathy in rats. J Med Assoc Thai. Nov; 92(11): 1485-1491

33. Agthong S, Koonam J, Kaewsema A, Chentanez V. Inhibition of MAPK ERK impairs axonal regeneration without an effect on neuronal loss after nerve injury. Neurol Res. 2009 Dec; 31(10): 1068-1074

34.  Chentanez V , Agthong S, Huanmanop T, Pairoh S, Kaewsema A. Morphometric analysis of the human superficial radial nerve. Anat Sci Int. 2010 Feb; 85(3): 167-170

35. Weerapant E, Bunaprasert T, Chokrungvaranont P, Chentanez V. Anatomy of the facial nerve branching patterns, the marginal mandibular branch and its extraparotid ramification in relation to the lateral palpebral line. Asian Biomed. 2010 Aug; 4(4): 603-608

36. Wongkerdsook W, Agthong S, Amarase C, Yotnuengnit P, Huanmanop T, Chentanez V. Anatomy of the lateral antebrachial cutaneous nerve in relation to the lateral epicondyle and cephalic vein. Clin Anat 2011 Jan; 24(1): 56-61

37.   Wongtawatchai T, Agthong S, Kaewsama A, Chentanez V. Alter phosphorylation of mitogen activated protein kinases in dorsal root ganglia and sciatic nerve of rats with cisplatin-induced neuropathy. Asian Biomed. 2012 June; 6(3): 397-411

38.  Agthong S, Kaewsema A, Chentanez V. Inhibition of p38 MAPK reduces loss of primary sensory neurons after nerve transaction. Neurol Res 2012 Sep; 34(7): 714-720

39. Tothonglor A, Agthong A, Huanmanop T, Chentanez V. Sartorial branch of sahpenous nerve: Anatomical relationship with bony landmarks and great saphenous vein. Int J Morphor 2013 June; 31(2): 432-437

40. Damwan A, Agthong S, Amarase C, Yotnuengnit P, Huanmanop T, Chentanez V. Medial antebrachial cutaneous nerve: Anatomical relationship with the medial epicondyle, basilica vein and brachial artery. Int J Morphor 2014 June; 32(2): 481-487

41. Dangintawat P, Huanmanop T, Agthong S, Chentanez V. Anatomy of the sural nerve related to calcaneal tendon, intermalleolar line and small saphenous vein. Int J Morphor 2016 March; 34(1), pp380-384

42. Chentanez V, Jaruprat P, Udomchaisakul P, Agthong S, Huanmanop T. Multiple variations in the course and motor branching pattern of the musculocutaneous nerve with unususual communication with the median nerve. Folia Morphol 2016; 75(4): 555-559

43. Surawatsatien N, Papassornsiri YChentanez V. Morphometric study of the extraocular muscles in Thai population.Folia Morphol 2017; 76(4): 635-641

44. Papassomsiri T, Chentanez V. Morphometric study of fixed nasal anatomical structures related to endoscopic surgery of sinuses and anterior base of skull in hemisagittal cadaveric heads. Chula Med 2017; 61(6): 693-701

45. Chentanez V, Nateniyom N, Huanmanop T, Agthong S. Co-existence of the Double Inferior Vena Cava with Complex Interiliac Venous Communication and Aberrant Common Hepatic Artery Arising from Superior Mesenteric Artery: A Case Report. Folia Morphol 2018; 77(1): 151-155.

46. Khwansang N, Chentanez V. Anatomic variations of the coronary arteries: the origins, branching patterns and abnormalities. Asian Biomed 2018; 12(3 Ant issue Pt1):117-123

47. Nateniyom N, Huanmanop T, Agthong S, Chentanez V. Surgical anatomy of vascular supplying hepatobiliary structures and celiac trunk branching patterns in Thai population. Asian Biomed 2018; 12(3 Ant issue Pt2):161-167

48.. Dangintawat P, Apinun J, Huanmanop T, Agthong S, Akkarawanit P, Chentanez V. Unusual accessory peroneal muscles, peroneus quartus, peroneus digiti quinti and their association with peroneus brevis tendon tear. Asian Biomed 2018; 12(3 Ant issue Pt1):125-130

49. Dangintawat P, Apinun J, Huanmanop T, Agthong S, Chentanez V. Morphometric study of inferior peroneal retinaculum and contents of inferior peroneal tunnel. Folia Morphol 2019; 78 (3): 582–587 DOI: 10.5603/FM.a2018.0108 Pubmed: 30484271

50.. Panyawongkhanit M, Fuktongphan P, Chentanez V. Morphometric study of the left atrial appendage related to closure device deployment: A cadaveric study in Thai population. Folia  Morphol. 2020; 79(1): 79-85  doi: 10.5603/FM.a2019.0066.

51. Tesapirat L, Jariyakosol S, Chentanez V. Morphometric study of ciliary ganglion and its pertinent intraorbital procedure. Folia Morphol 2020; 79(3): 438-444. Doi : 10.5603/FM.a2019.0112

52. Dangintawat P, Apinun J, Huanmanop T, Agthong S, Chentanez V. New aspect of morphometric study of the superior peroneal retinaculum: pertinent data for surgical repair and reconstruction. Folia Morphol 2020; 79(3): 594-603 doi: 10.5603/FM.a2019.1020

53. Wan-Ae- Loh P, Huanmanop T, Agthong S, Chentanez V. Evaluation of the sciatic nerve location regarding its relationship to the piriformis muscle. Folia Morphol 2020; 79(4): 681-689 doi: 10.5603/FM. a2019.0140.

54. Wan-Ae-Loh P, Dangintawat P, Huanmanop T, Agthong S, Chentanez V. Surface localisation of Master knot of Henry, in situ and ex vivo length of flexor hallucis longus tendon: pertinent data for tendon harvesting and transfer. Folia Morphol 2021; 80(2):415-424

55. Huanmanop T, Issara I, Agthong A, Chentanez V. Evaluation of greater occipital nerve location regarding its relation to intermastoid and external occipital protuberance to mastoid process lines. Folia Morphol 2021; 80(3):533-541

56. Wan-Ae- Loh P, Huanmanop T, Agthong S, Chentanez V. Type and location of flexor halluces longus musculotendinous junctions and its tendinous interconnections with flexor digitorum longus tendon: Pertinent data for tendon harvesting and transfer. Folia Morphol (Warsz) 2021 July 26. Doi: 10.5603/FM. a2021.0068. online ahead of print. PMID: 34308543  

57. Suntiruamjairucksa J, Chentanez V. Localization of infraorbital foramen and accessory infraorbital foramen with reference to facial bony landmarks: predictive method and its accuracy. Anat Cell Biol   2022; 55(1): 55-62

58. Quanchareonsap W, Jariyakosol S, Apinyawasisuk S, Roumwong A, Chentanez V. Microanatomy of central myelin portion and transitional zone of the ocuomotor and abducens nerves. Folia Morphol (Warsz) 2022 Jun 13. Doi: 10.5603/FM. a2022.0057. online ahead of print. PMID: 35692113       

เครื่องราชอิสริยาภรณ์และรางวัลที่ได้รับ/ Insignia and Awards

     1.  ตริตาภรณ์มงกุฎไทย         พ.ศ.2526

     2.  ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย       พ.ศ.2531

     3.  ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก       พ.ศ.2535

     4.  ประถมาภรณ์มงกุฎไทย      พ.ศ.2538

     5.  ประถมาภรณ์ช้างเผือก       พ.ศ.2541