ศ.ดร.นพ. สิทธิพร แอกทอง

ศ.ดร.นพ.สิทธิพร แอกทอง

Prof. Dr. Sithiporn Agthong

ข้อมูลการติดต่อ / Contact Information

ห้อง 1129 ชั้น 11 ตึกแพทยพัฒน์

เบอร์โทรศัพท์ภายใน 02-2564281 (ภาควิชา)

เบอร์ Fax 02-2527028 (ภาควิชา)

Email: sagthong@yahoo.com

การศึกษา / Education

1998: พ.บ., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2003:Ph.D. in Neuroscience, University of Manchester, UK                   

หน่วยวิจัย / Research Center

ห้องปฏิบัติการวิจัยเส้นประสาท (Peripheral nerve research unit)

งานวิจัยที่สนใจ / Research Interests

Molecular biology of peripheral nerve injury and neuropathy

ผลงานตีพิมพ์ / Publications

หนังสือ / Books

เครื่องราชอิสริยาภรณ์และรางวัลที่ได้รับ / Insignia and Awards

รางวัลนักวิจัยรุ่นเยาว์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2552