รศ.ดร. พูลลาภ ชีพสุนทร

รศ. ดร. พูลลาภ ชีพสุนทร        

Poonlarp Cheepsoonthorn, Ph.D.

Associate Professor

ข้อมูลการติดต่อ / Contact Information

อาคารแพทยพัฒน์ ชั้น 11 ภาควิชากายวิภาคสตร์

การศึกษา / Education

1990: วท.บ. สัตววิทยา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1992: วท.ม. วิทยาศาสตร์การแพทย์ (กายวิภาคศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2002: Ph.D. in Neuroscience, Pennsylvania State University, College of Medicine, Pennsylvania, USA