รศ. ชินวร พรหมชัยนันท์

รศ. ชินวร พรหมชัยนันท์        

Chinvorn  Promchainant, M.S.

Associate Professor

ข้อมูลการติดต่อ / Contact Information

อาคารแพทยพัฒน์ ชั้น 11 ภาควิชากายวิภาคสตร์

การศึกษา / Education

1969: สัตวแพทยบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1971: วท.ม. พยาธิวิทยา, มหาวิทยาลัยมหิดล