ผศ.นพ. ธนศิลป์ หวลมานพ

ผศ.นพ. ธนศิลป์ หวลมานพ 

Thanasil Huanmanop, M.D., M.S.

ข้อมูลการติดต่อ / Contact Information

 ห้อง 1145 แพทยพัฒน์

 เบอร์โทรศัพท์ภายใน 022564281

 เบอร์ Fax 022527028

 Email: kaewmdcu@hotmail.com

การศึกษา / Education        

1999: พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2005: วท.ม.(วิทยาศาสตร์การแพทย์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานวิจัยที่สนใจ / Research Interests

 Gross Anatomy

ผลงานตีพิมพ์ / Publications

1. เขียนตำราร่วมกับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชากายวิภาคศาสตร์   คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จำนวน2เล่ม ได้แก่

 1.1   ธนศิลป์ หวลมานพ   วนิดา บัวสอน  อทิตยา แก้วเสมาแบบฝึกหัดปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  กรุงเทพ

 1.2   มีชัย ศรีใส  วิไล ชินธเนศ  พูลลาภ ชีพสุนทร  สิทธิพร แอกทอง  ธนศิลป์ หวลมานพ กฤษฎา เหลืองชวพงศ์ คู่มือประสาทกายวิภาคศาสตร์ พิมพ์ครั้งที่ 3  2555 โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   กรุงเทพ

2. เขียนตำราเรื่อง กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ตามระบบ I (Human Anatomy by Systems I) พิมพ์ครั้งที่ 1 และ 2 2556 โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   กรุงเทพ

3. ด้านงานวิจัยผลงานวิจัยและบทความตีพิมพ์

 3.1 Aghtong S, Huanmanop T, Chentanez V. Anatomical varictions of the supraorbital, infraorbital and mental foraminal related to gender and side. J Oral Maxillofac Surg. 2005 Jun; 63(6): 800-4.

 3.2 Chentanez V, Cha-Oumphol P, Kaewsma A, Agthong S, Huanmanop T. Accuracy of the three-window sampling method in morphometric analysis of human sural nerve. J Neurosci Methods. 2006 Oct; 15: 157 (1): 154-7

 3.3 Chentanez V, Cha-Oumphol P, Kaewsema A, Agthong S, Huanmanop T. Morphometric data of normal sural nerve in Thai adults. J Med Assoc Thai. 2006 May; 89(5): 670-4.

 3.4 Huanmanop T, Agthong S, Chentanez V. Surgical anatomy of fissures and foramina in the orbits of Thai adults. J Med Assoc Thai. 2007 Nov; 90(11):2383-91.

 3.5 Huanmanop T, Agthong S, Luengchapong K, Sasiwongpakdee T,  Burapasomboon P, Chentanez V. Anatomic characteristics and surgical implications of the superficial radial nerve. J Med Assoc Thai. 2007 Jul; 90(7): 1423-9

 3.6 Agthong S, Huanmanop T, Sasivongsbhakdi T, Ruenkhwan K, Piyawacharapun A, Chentanez V. Anatomy of the superficial peroneal nerve related to the harvesting for nerve graft. Surg Radiol Anat. 2008 Mar; 30(2): 145-8                                                 

 3.7 Doklamyai P, Agthong S, Chentanez V, Huamanop T, Amarase C, Surunchupakorn P, Yotnuengnit P. Anatomy of the lateral femoral cutaneous nerve related to inguinal ligament, adjacent bony landmarks, and femoral artery. Clin Anat. 2008 Nov; 21(8): 769-74

 3.8 Chentanez V, Thanomsridejchai N, Duangmardphon N, Agthong S, Kaewsema A, Huanmanop T, Maneesri S. Ganglioside GM1 (porcine) ameliorates paclitaxel-induced neuropathy in rats. J Med Assoc Thai. 2009 Jan; 92 (1): 50-7                 

 3.9 Chentanez V , Agthong S, Huanmanop T, Pairoh S, Kaewsema A. Morphometric analysis of the human superficial radial nerve. Anat Sci Int. 2010 Feb 4. [Epub ahead of print]

 3.10 Wongkerdsook W, Agthong S, Amarase C, Yotnuengnit P, Huanmanop T, Chentanez V. Anatomy of the lateral antebrachial cutaneous nerve in relation to the lateral epicondyle and cephalic vein.Clin Anat 2011 Jan; 24(1):56-61. doi:10.1002/ca.21067. Epub 2010 Oct 12

 3.11 Karnjanasilp P; Kornthong S; Huanmanop T; Agthong, Sithiporn; Chentanez V.  2004.  “Anatomical variations of the colic arteries from the superior mesenteric artery.”  Chula Med J 48, 7 (Jul) : 465-471. (in Thai)

 3.12 Poster presentation: Accessory Bands of Semitendinosus and Gracilis Tendons in Thai Cadavers: Pilot study. 2ndIASCBC & 36th AAT Annual ConferenceProceedings of the Anatomy Association of Thailand, December 6-8, 2012

 3.13 Tothonglor A, Agthong S, Huanmanop T, Chentanez V Sartorial Branch of Saphenous Nerve: Anatomical Relationship with Bony Landmarks and Great Saphenous Vein Int. J. Morphol.,31(2):432-437, 2013.

3.14 Damwan A, Agthong S, Amarase C, Yotnuengnit P, Huanmanop T, Chentanez V. Medial antebrachial cutaneous nerve: anatomical relationship with the medial epicondyle, basilica vein and brachial artery. Int. J. Morphol., 32(2):481-487,2014.

 3.15 Dangintawat P, Huanmanop T, Agthong S, Chentanez V. Anatomy of the Sural Nerve Related to Calcaneal Tendon, Intermalleolar Line and Small Saphenous Vein Int. J. Morphol.,34(1):380-384, 2016.

 3.16 Chodewaratham P, Chentanez V, Agthong S, Huanmanop T. Anatomy of Posterior Antebrachial Cutaneous Nerve Related to the Lateral Epicondyle and Interepicondylar Line Int. J. Morphol.,34(3):953-957, 2016.

3.17 Centene V, Jaruprat P, Udomchaisakul P, Agthong S, Huanmanop T. Case Report: Multiple variations in the course and motor branching pattern of the Musculocutaneous nerve with unusual communication with the median nerve Folia Morphol. Vol. 75, No. 4, pp. 555–559, 2016.  

 3.18 Amarase C, Thimasarn W, Tantavisut S, Huanmanop T, Wangroongsub Y, Limthongkul W. Different Effect of Percutaneous Plate Insertion Via Anteromedial VS Anterolateral Approach on Intracompartmental Pressure of the Leg: A Cadaveric Study. Injury http://dx.doi.org/10.1016/j.injury.2017.08.070

 3.19 Nateniyom N, Huanmanop T, Agthong T, Chentanez V. Anatomy of the vasculature supplying hepatobiliary structures and celiac trunk branching patterns in the Thai population. Asian Biomed (Res Rev News) 2018; 12(4 Anat issue Pt 2):161–167

 3.20 Dangintawat P , Apinun J , Huanmanop T , Agthong S , Akkarawanit P , Chentanez V. Unusual accessory peroneal muscles, peroneus quartus, peroneus digiti quinti, and their association with peroneus brevis tendon tear. Asian Biomed (Res Rev News) 2018; 12(3 Anat issue Pt 1):125–130

 3.21 Tanpowpong T , Saengkhiew C , Huanmanop T , Itthipanichpong T. Anatomical Variations of Accessory Bands in Semitendinosus and Gracilis Tendons Among the Asian Population. Asian J Sports Med. 2019 September; 10(3):e88812. 

 3.22 Wan-ae-loh P, Dangintawat P, Huanmanop T , Agthong S ,  Chentanez V. Anatomical Variation of Tendinous Interconnection between Flexor Hallucis Longus and Flexor Digitorum Longus Tendon and Its Location regarding Master Knot of Henry. The FASEB Journal  2020 Vol 34 (S1) pp. 1-1

 3.23 Vinitpairot C, Luangjarmekorn P, Huanmanop T, Kitidumrongsook P. Anatomy of the toe extensor tendons and its suitability for tendon grafts in the hand: a cadaveric study. Short Report Letter. Journal of Hand Surgery (European Volume) doi: 10.1177/1753193420936612

 3.24 Wanae-loh P, Huanmanop T , Agthong S ,  Chentanez VType and location of flexor hallucis longus musculotendinous junctions and its tendinous interconnections with flexor digitorum longus tendon: Pertinent data for tendon harvesting and transfer. Folia  Morphpl(Warsz) 2021 Jul26 doi: 10.5603/FM.a2021.0068

 3.25 Poster presentation:  Evaluation of the sciatic nerve location regarding its relationship to the piriformis muscle: a cadaveric study. International Congress of Anatomia Clinica 2019. Madrid, Spain

 3.26 ธนัท ทับเที่ยง, ธนศิลป์ หวลมานพ, สิทธิพร แอกทอง  New Normal Anatomy Study in COVID-19 Era. เวชศาสตร์ร่วมสมัย 2563

3.2Limskul D , Apinun J , Huanmanop T , Kuptniratsaikul S. Anatomy of the coracoid process in Thais: Cadaveric study and clinical implications. Translational Research in Anatomy. Volume 26, March 2022, 100168