ผศ.นพ. ชูเกียรติ เฉลิมพันธ์พิพัฒน์

ผศ.นพ. ชูเกียรติ เฉลิมพันธ์พิพัฒน์        

Assist.Prof. CHOOKIET  CHALERMPANPIPAT

Lecturer

ข้อมูลการติดต่อ / Contact Information

อาคารแพทยพัฒน์ ชั้น 11 ภาควิชากายวิภาคสตร์

Email: chookiet@yahoo.com

การศึกษา / Education

1989: พ.บ., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1995: วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง  สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย