ผศ.ดร.พญ. มนตกานต์ ตันสถิตย์

ผศ.ดร.พญ. มนตกานต์ ตันสถิตย์        

Montakarn Tansatit, M.D., Ph.D.

Assistant Professor

ข้อมูลการติดต่อ / Contact Information

อาคารแพทยพัฒน์ ชั้น 11 ภาควิชากายวิภาคสตร์

Email: montakarn.t@chula.ac.th

การศึกษา / Education

1991: พ.บ., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2006: ปร.ด. สาขาชีวเวชศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย