ผศ.ดร.นพ. อมรพันธุ์ เสรีมาศพันธุ์

ผศ.ดร.นพ. อมรพันธุ์ เสรีมาศพันธุ์        

Amornpun Sereemaspun, M.D., Ph.D.

Assistant Professor

ข้อมูลการติดต่อ / Contact Information

อาคารแพทยพัฒน์ ชั้น 11 ภาควิชากายวิภาคสตร์

Email: amornpun.s@chula.ac.th

การศึกษา / Education

2000: พ.บ., ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

2005: Ph.D. inHuman Molecular Biology, Jichi Medical School, Japan

สิทธิบัตร / Patents

ชุดตรวจวิเคราะห์โรคฉี่หนูที่มีส่วนประกอบของอนุภาคทองคำ ขนาดนาโนเมตร และกรรมวิธีการเตรียม

เลขที่สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร  901004649    ผู้ประดิษฐ์  อ.นพ.อมรพันธุ์  เสรีมาศพันธุ์ ยื่นคำขอ  16 ตุลาคม 2552