ดร.ขนิษฐา สุขเลิศ

ดร. ขนิษฐา สุขเลิศ        

Kanidta Sooklert, Ph.D.

ข้อมูลการติดต่อ / Contact Information

อาคารแพทยพัฒน์ ชั้น 11 ภาควิชากายวิภาคสตร์

Email: kanidta.s@chula.ac.th

การศึกษา / Education

2008: B.Sc.  │ Physical therapy, Thammasat University, Thailand

2011: M.Sc. │ Medical Sciences (Anatomy), Chulalongkorn University, Thailand

2015: Ph.D. │ Biomedical Sciences, Chulalongkorn University, Thailand

งานวิจัยที่สนใจ/ Research Interests

Nanobiomedicine and nanotechnology in medical application

Nano-Cell interaction 

Nanotoxicology and ultrastructural ulteration

Environmental Health and Toxicology

ผลงานตีพิมพ์/ Publications

  1. Looprasertkul S, Sereemaspun A, Kitkumthorn N, Sooklert K, Sarachana T, Jindatip D. Gold Nanoparticles Affect Pericyte Biology and Capillary Tube Formation. Pharmaceutics. 2021; 13(5):738.
  2. Sooklert K, Boonwong C, Ekpo P, Rojanathanes R, Patarakul K, Chirathaworn C, Sereemaspun A. Effect of Gold Nanoparticles on the TLR2-Mediated Inflammatory Responses Induced by Leptospira in TLR2-Overexpressed HEK293 Cells, Nanomaterials, 2020; 10(12), 2522.
  3. Sooklert K, Nilyai S,Sae-liang NRojanathanes R, Kitkumthorn N, Jindatip D, Mutirangura A, Sereemaspun A. N-acetylcysteine reverses the decrease of DNA methylation status caused by engineered gold, silicon, and chitosan nanoparticles, Int J Nanomedicine. 2019; 14: 4573–4587.
  4. Sooklert K, Wongjarupong A, Cherdchom S, Wongjarupong N, Jindatip D, Phungnoi Y, Rojanathanes R, Sereemaspun A.  Molecular and Morphological Evidence of Hepatotoxicity after Silver Nanoparticle Exposure: A Systematic Review, In Silico, and Ultrastructure Investigation, Toxicological Research. 2019 Jul;35(3):257-270
  5. Bukkavesa B, Sooklert K, Sereemaspun A. Protective effect of alpha lipoic acid loaded calcium citrate nanoparticle on oxidative stress induce cellular aging in human epidermal keratinocyte. Chulalongkorn Medical Journal. 2019; 63 (4), 261-269.
  6. Baeg E, Sooklert K, Sereemaspun A. Copper Oxide Nanoparticles Cause a Dose-Dependent Toxicity via Inducing Reactive Oxygen Species in Drosophila. Nanomaterials (Basel, Switzerland). 2018;8(10). 
  7. Sooklert K, Ngambenjawong C, Iempridee T, Rojanathanes R, Pushpitha M, Sereemaspun A. Gold nanoparticle-Colocasia gigantea mixture for enhancing cytotoxic effect against a375 melanoma cell line. Thai Journal of Pharmaceutical Sciences. 2017;41(4):130-137. 
  8. Sooklert K, Chatthong S, Manotham K, Boonwong C, Klaharn I, Jindatip D, Sereemaspun A. Cytoprotective Effect of Glutaraldehyde Erythropoietin on HEK293 Kidney cells After Silver Nanoparticle Exposure. International Journal of Nanomedicine. 2016, 11, 597-605.
  9. Pornprasertpol A, Sereemaspun A, Sooklert K, Satirapipatkul C, Sukrong S. Anticancer activity of selected Colocasia gigantia fractions. J Med Assoc Thai, 2015. 98 Suppl 1: p. S98-106.